Prawa i obowiązki ucznia

1. PRAWO DO NAUKI

Oznacza, że po ukończeniu 18 roku życia możesz uczyć się nadal.

 

2. PRAWO DO ŻYCIA BEZ PRZEMOCY I PONIŻANIA

Oznacza, że nikogo nie można bezkarnie pozbawiać życia. Bicie, znęcanie się, okrutne i poniżające traktowanie są niedopuszczalne i karalne.

 

3. PRAWO DO WYCHOWANIA W RODZINIE

Oznacza, że nikomu nie wolno zabrać Cię od rodziców chyba, że z bardzo ważnych powodów. Gdyby zdarzyło się, że rodzice będą osobno, masz prawo do kontaktów z obojgiem rodziców.

 

 

 

 

4. PRAWO DO INFORMACJI

Oznacza, że powinieneś poznać swoje prawa, powinieneś mieć dostęp do   różnych źródeł wiedzy.

 

 

 

5. PRAWO DO SWOBODY MYŚLI, SUMIENIA I RELIGII

Oznacza, że gdy jesteś już wystarczająco świadomy, sam decydujesz  o swoim światopoglądzie, wcześniej rodzice maja prawo Tobą kierować.

 

6. PRAWO DO WYPOWIEDZI

Oznacza, że w ważnych sprawach Ciebie dotyczących możesz wygłosić swoje zdanie, opinię, oświadczyć własną wolę.

 

7. PRAWO DO STOWARZYSZENIA

Oznacza, że możesz należeć do organizacji młodzieżowych. Jeżeli masz 16 lat, sam decydujesz o swojej przynależności.

 

8. PRAWO DO PRYWATNOŚCI

Oznacza, że możesz dysponować własnymi rzeczami, masz prawo do tajemnicy korespondencji. Nikomu nie wolno bez bardzo ważnych powodów wkraczać w Twoje sprawy osobiste i rodzinne.

 

 

9. PRAWO DO TOŻSAMOŚCI

Oznacza, że musisz mieć nazwisko, obywatelstwo, poznać swoje pochodzenie. Mając 13 lat musisz być zapytany o zgodę, gdybyś miał być adoptowany, a także gdybyś miał mieć zmienione nazwisko.

 

 

1. OBOWIĄZEK NAUKI

Oznacza, że do ukończenia 18 roku życia masz obowiązek uczęszczać do szkoły, aktywnie uczestniczyć w lekcjach, zajęciach i życiu szkoły.

 

2. OBOWIĄZEK TROSKI O BEZPIECZEŃSTWO W SZKOLE

Oznacza, że musisz przestrzegać zasad bezpieczeństwa w szkole, unikać sytuacji zagrażających zdrowiu i życiu. Wykorzystywać czas wolny i przerwy między lekcjami w sposób bezpieczny i przemyślany.

 

 

3. OBOWIAZEK INFORMOWANIA ONIEBEZPIECZNYCH  SYTUACJACH

Oznacza, że musisz zgłaszać wychowawcy, pedagogom trudne lub niebezpieczne sytuacje, np.: wymuszenia, propozycje narkotyków, alkoholu, przypadki molestowania seksualnego, zagrożeń pojawiających się w szkole lub w drodze do szkoły.

 

4. OBOWIĄZEK TROSKI O WŁASNE ZDROWIE

Oznacza, że musisz dbać o higienę osobistą, czystość, ład i porządek w szkole.

 

5. OBOWIĄZEK TOLERANCJI

Oznacza, że musisz być tolerancyjny wobec wszystkich, którzy myślą inaczej, mają inne poglądy, przekonania religijne, wygląd.

 

6. OBOWIĄZEK OKAZYWANIA SZACUNKU WOBEC INNYCH

Oznacza, że musisz szanować innych ludzi, dorosłych i swoich rówieśników. Nie możesz stosować wobec kogokolwiek przemocy, poniżania drugiego człowieka, nie możesz wyśmiewać innych i obrażać ich, masz obowiązek bronić słabszych.

 

7. OBOWIĄZEK TROSKI O KULTURĘ SŁOWA

Oznacza, że musisz swoje opinie, poglądy, oceny i sądy wyrażać w sposób kulturalny, bez użycia wulgaryzmów, nie obrażając nikogo.

 

 

 

 

8. OBOWIĄZEK DOCHOWANIA TAJEMNICY

Oznacza, że musisz zachować w tajemnicy informacje, które przypadkowo trafiły do Ciebie i których nie powinieneś rozpowszechniać.