Koncepcja pracy szkoły

    I. MISJA SZKOŁY

           Nasza placówka ma wspierać rodzinę w procesie wychowania i nauczania poprzez stwarzanie uczniom optymalnych warunków do ich prawidłowego i wszechstronnego rozwoju oraz ściśle współpracować z bliższym i dalszym otoczeniem działając dla dobra społeczności szkolnej, lokalnej oraz społeczeństwa polskiego. 

    

 

   II. WIZJA SZKOŁY       

       W naszej szkole  dążymy do wychowania uczniów na świadomych i pełnoprawnych  członków społeczności lokalnej  oraz obywateli RP. Uczymy ich kochać, szanować i żyć kulturą i tradycjami narodu polskiego. Jednocześnie stwarzamy w szkole atmosferę tolerancji i otwartości wobec innych narodów i ras, ucząc języków obcych, kultury i tradycji innych krajów. Wychowujemy uczniów, którzy w przyszłości wykażą się wiedzą i umiejętnościami niezbędnymi do funkcjonowania na kolejnych etapach edukacyjnych i w życiu dorosłym.

 

 

 

III. MODEL ABSOLWENTA

 

        Realizując misję naszej szkoły i działając zgodnie z jej wizją, dążymy
do wykształcenia i wychowania ucznia, który…

 

…jest aktywny  

posiada zainteresowania i rozwija je

jest twórcą i odbiorcą sztuki i kultury

wykazuje się samodzielnością

 

…jest ciekawy świata 

korzysta z  różnych źródeł informacji

poszerza wiedzę na miarę swoich możliwości

jest wrażliwy na piękno przyrody

 

…jest odpowiedzialny

      podejmuje działania i przewiduje ich konsekwencje

      umie samodzielnie rozwiązywać problemy

      cieszy się z sukcesów i potrafi akceptować porażki

      zna swoje słabe strony i pracuje nad nimi

 

      …jest otwarty

      nie ma problemów z nawiązywaniem kontaktów z rówieśnikami

      umie współdziałać w grupie

      prezentuje swój punkt widzenia i szanuje poglądy innych

     

      …jest optymistą

      pozytywnie patrzy na świat

      lubi siebie i innych

      wierzy w swoje możliwości

      umie odróżniać dobro od zła

 

     …jest prawy

     jest uczciwy i prawdomówny

     zna zasady dobrego zachowania się i przestrzega ich

     zna symbole regionalne, narodowe i religijne i wie jak się wobec nich zachować

 

    … jest tolerancyjny

     rozumie, że różnice między ludźmi są zjawiskiem naturalnym

     szanuje inne rasy i nacje oraz ich poglądy

     jest wrażliwy na potrzeby innych

 

     …jest krytyczny

     selekcjonuje i porządkuje zdobyte informacje, ocenia ich wiarygodność i przydatność
     do określonego celu

 

 …jest świadomy swoich praw i praw innych ludzi

     zna swoją wartość, swoje prawa

     zna i respektuje prawa innych.