Informacja o ochronie danych osobowych/ RODO

Administrator danych osobowych (ADO):
 Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej
w Starym Korczynie
Stary Korczyn 85
tel. : 413771073
e-mail: starykorczyn@interia.pl
 


Klauzula informacyjna RODO

Od dnia 25 maja 2018 r. obowiązuje rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L
119, s. 1) tzw. RODO oraz ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
 (Dz. U. 2018 r. poz. 1000).
Celem RODO jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych w całej Unii
Europejskiej oraz standaryzowanie informacji kierowanych do osób fizycznych, których
dane są przetwarzane w zakresie ich praw z tego tytułu. W związku z powyższym poniżej, znajdziecie Państwo podstawowe informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez  Publiczną Szkołę Podstawową w Starym Korczynie,
(Administratora) oraz zasady, na jakich będzie się to odbywać.


Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)


informuję, że:
1. Administratorem Pani/ Pana /rodzica/ uczniów danych osobowych jest Dyrektor
   Publicznej Szkoły Podstawowej w Starym Korczynie telefon: 3771073
   e-mail: starykorczyn@interia,pl

2. W Publicznej Szkole Podstawowej w Starym Korczynie został powołany inspektor danych osobowych. Ma Pani/Pan prawo kontaktu z nim za pomocą adresu      e-mail: cie_syl@interia.pl, telefon: 604083452

3. Dane osobowe Pani /Pana/ ucznia będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1lit.c, ogólnego   
   rozporządzenia j/w o ochronie danych w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w 
   Ustawie –Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016r. (Dz. U. z 2017r.
   poz. 59 oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (Dz. U. z 2017r.
  poz. 2198) w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych                    
  i wychowawczych w placówce.
4. Pani/Pana / ucznia dane osobowe przechowywane będą przez czas określony
   w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt.
5.Posiada Pani /Pan/ prawo do: dostępu do danych osobowych, prawo ich
   sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
6.Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze
  względu na przepisy prawa oświatowego.
7. Rodzicom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj.
   Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

3.   

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO (dla nauczycieli, pracowników pedagogicznych i pracowników niepedagogicznych szkoły, zwanych dalej pracownikami szkoły, w związku z pozyskiwaniem danych osobowych).

Zgodnie z: Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego iRady (UE) 2016/679 zdnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Informuję, że:

1.      Administratorem danych osobowych pracowników szkoły jest Publicza Szkoła Podstawowa w Starym Korczynie, Stary Korczyn 85,28-136 Nowy Korczyn, której przedstawicielem jest dyrektor szkoły, z siedzibą: Stary Korczyn 85,28-136 Nowy Korczyn, zwany dalej administratorem. Administrator prowadzi operacje przetwarzania następujących kategorii danych osobowych pracowników: imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, PESEL, imiona rodziców, nazwisko rodowe matki, NIP, numer i seria dowodu osobistego, adresy poczty elektronicznej i numer telefonu, wykształcenie, zawód, stopień awansu zawodowego w przypadku nauczycieli, imiona i daty urodzenia współmałżonka i dzieci. Telefon kontaktowy do administratora 606292728, e- mail starykoczyn@interia.pl

2.       W Publicznej Szkole Podstawowej w Starym Korczynie został powołany inspektor danych osobowych Pani Sylwia Cieplińska. Ma Pani/Pan prawo kontaktu z nim za pomocą adresu e-mail : cie_syl@interia.pl, telefon 604083452.

3.      Dane osobowe pracowników przetwarzane będą w związku z realizacją zawartej z pracownikiem umowy o pracę. Odbiorcą danych pracowników będą podmioty wskazane w przepisach prawa.

4.      Podstawą przetwarzania danych osobowych pracowników jest ustawa Karta Nauczyciela, ustawa o systemie informacji oświatowej, ustawa Kodeks pracy, ustawa o pracownikach samorządowych, rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika.

5.      Pracownicy szkoły posiadają prawo do:

a)     żądania od administratora dostępu do danych osobowych i ich sprostowania

b)     wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w związku z niezgodnym z obowiązującymi przepisami przetwarzaniem danych

c)     cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych – dotyczy to tylko zgody na przetwarzanie danych wrażliwych, jeżeli wcześniej taka zgoda została wyrażona. Pozostałe dane osobowe zwykłe pracowników są przetwarzane w wyniku spełniania obowiązku wynikającego z przepisów prawa.

6. Dane osobowe pracowników będą przechowywane przez okres wykonywania pracy w Publicznej Szkole Podstawowej w Stary Korczynie oraz po tym czasie przez okres wskazany w przepisach szczególnych.

7. Dane pracowników mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

Dyrektor Szkoły