Biblioteka

Biblioteka Publicznej Szkoły Podstawowej

w Starym Korczynie

 

Kto czyta, ten żyje podwójnie.

                                            U. Eco

                                                         

 

Nasza biblioteka to miejsce tętniące życiem. Spotykają się tu uczniowie klas I – VIII, aby wypożyczyć książkę, poczytać czasopisma, porozmawiać i odpocząć.

Czytelnicy chętnie biorą udział w proponowanych przez bibliotekę konkursach, spotkaniach z ciekawymi ludźmi, imprezach czytelniczych i zajęciach bibliotecznych.

Godziny otwarcia biblioteki

2020/2021

Poniedziałek - 11:50 - 12:35

Wtorek - 12:40 - 13:25

Piątek- 09:55 - 10:40

 

Do korzystania ze zbiorów biblioteki zapraszamy również rodziców.

 

W  roku szkolnym 2018/19 Publiczna Szkoła Podstawowa przystąpiła do Narodowego Programu Czytelnictwa pozyskawszy w ten sposób kwotę 3000 zł na wzbogacenie księgozbioru szkolnej biblioteki. Podczas wakacji, za pozyskaną kwotę  udało się zakupić ponad 230 książek, którymi uczniowie mogą się cieszyć od początku obecnego roku szkolnego. Zostały zakupione zarówno brakujące lektury, jak i takie tytuły, które zadowolą młodszych i starszych czytelników naszej szkoły.

 

 

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W STARYM KORCZYNIE


Celem działalności biblioteki jest:

1.    wypożyczanie książek, czasopism, materiałów dydaktycznych,

2.    gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie informacji czyli pełnienie roli szkolnego centrum informacji,

3.    prowadzenie zajęć bibliotecznych.

I. Postanowienia ogólne

a. Z biblioteki szkolnej mogą korzystać wszyscy uczniowie, nauczyciele, inni pracownicy szkoły oraz rodzice.
b. Czytelnicy mają prawo do bezpłatnego korzystania ze zbiorów bibliotecznych.
c. Biblioteka udostępnia swoje zbiory w czasie zajęć dydaktycznych zgodnie z organizacją roku szkolnego.
d. Czytelnik odpowiada materialnie za wypożyczone przez siebie książki.
e. W bibliotece należy zachować ciszę i porządek.
f. Uczniom biorącym systematyczny udział w pracach biblioteki mogą być przyznane nagrody na koniec roku szkolnego.

g. Uczniowi/uczniom, którzy przeczytają najwięcej pozycji mogą być przyznane nagrody na koniec roku szkolnego.

II. Regulamin wypożyczalni

a. Czytelnik może wypożyczać książki wyłącznie na swoje nazwisko.
b. Jednorazowo można wypożyczać 3 książki :
    -lektury na okres 2 tygodni
   -pozostałe książki na okres 1 miesiąca
W uzasadnionych przypadkach bibliotekarz może ograniczyć lub zwiększyć liczbę wypożyczonych książek z podaniem terminu ich zwrotu.
c. Jeżeli czytelnik nie przeczytał książki, a wypożyczalnia nie ma na nią nowych zamówień można przynieść książkę i prosić o sprolongowanie terminu zwrotu.

d. Uczeń przygotowujący się do konkursów, ma prawo do wypożyczenia większej ilości książek jednorazowo.
e. Czytelnik może zarezerwować potrzebną mu pozycję.
f. Korzystający z biblioteki zobowiązani są do dbałości o wypożyczone książki.
g. Wobec czytelników przetrzymujących książki stosuje się wstrzymanie wypożyczeń aż do momentu zwrócenia zaległych pozycji.
h. W przypadkach zniszczenia lub zagubienia książki czytelnik musi zwrócić taką samą pozycję albo inną wskazaną przez bibliotekarza.
i. Wszystkie wypożyczone książki powinny być zwrócone 2 tygodnie przed końcem roku szkolnego.

III. Regulamin czytelni

a. Przed wejściem do czytelni należy pozostawić w wyznaczonym na to miejscu teczki, książki i okrycia wierzchnie.
b. W czytelni można korzystać ze wszystkich zbiorów tj. z księgozbioru podręcznego, czasopism i zbiorów wypożyczalni.
c. Z księgozbioru podręcznego i czasopism można korzystać tylko na miejscu, nie wynosząc ich poza czytelnię.
d. Czytelnik ma wolny dostęp do czasopism. Z księgozbioru podręcznego korzysta za pośrednictwem bibliotekarza.
e. Przed opuszczeniem czytelni należy zwrócić czytane książki bibliotekarzowi.
f. W czytelni obowiązuje cisza.
g. Czytelnia jest nieczynna w czasie prowadzonych w niej zajęć dydaktycznych.