Regulamin świetlicy szkolnej w czasie epidemii COVID – 19

 

Regulamin świetlicy szkolnej w czasie epidemii COVID – 19

 

 

 

1. Do świetlicy szkolnej może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.

 

2. Świetlicę należy wietrzyć (nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w świetlicy), w tym w szczególności przed przyjęciem wychowanków oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji.

 

 3. Dziecko uczęszczające do świetlicy jest odbierane przez wychowawcę od rodzica/ opiekuna prawnego z wyznaczonej przez dyrektora strefy lub nauczyciela po skończonych lekcjach.

 

4. Wychowawca świetlicy odprowadza dziecko po zajęciach do wyznaczonej przez dyrektora szkoły strefy w której czeka na nie rodzic/opiekun prawny.

 

 5. Środki do dezynfekcji rąk powinny być rozmieszczone w świetlicy w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla wychowanków pod nadzorem opiekuna.

 

 6.Należy zwracać uwagę uczniów na regularne mycie rąk wodą z mydłem, szczególnie po wejściu do sali, przed jedzeniem, po skończonej toalecie i po powrocie ze świeżego powietrza.

 

7. Uczniowie pracują w miarę możliwości przy stolikach w stałych miejscach.

 

8. Pomoce dydaktyczne używane przez dziecko w świetlicy szkolnej są odkładane do jego indywidualnego pudełka i dezynfekowane po dniu pobytu dziecka.

 

9. W przypadku gdy podczas zajęć świetlicowych uczeń korzysta z własnych przyborów szkolnych, nie może wymieniać się nimi z innymi uczniami. Rodzice dziecka są zaś zobowiązani do wyczyszczenia i zdezynfekowania używanych w szkole pomocy.

 

10. Nauczyciel podczas prowadzonych zajęć czuwa nad bezpieczeństwem dzieci, prowadzi kontrolowane poczucie swobody uczniów, zachowując reżim sanitarny.

 

11. Sprzęty i przybory sportowe wykorzystywane podczas zajęć ruchowych należy dokładnie czyścić i dezynfekować po zakończonych zajęciach.

 

12  Obowiązuje zakaz przynoszenia własnych zabawek przez dzieci.

 

13. W salach świetlicowych mogą pozostać jedynie takie zabawki, wyposażenie i sprzęt, który można zdezynfekować. Sprzęt, który pozostaje wymaga dezynfekcji minimum po każdym ukończeniu zajęć. 17. Nauczyciele – opiekunowie używają rękawiczek przy zabiegach przy dziecku (np. w razie konieczności udzielenia pomocy lub przebrania).

 

 14. W przypadku zaobserwowania u dziecka objawów COVID-19 (np. gorączka, kaszel, duszności) dziecko jest izolowane w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym przez dyrektora szkoły miejscu i natychmiast powiadamia się rodziców/opiekunów prawnych. Rodzice mają obowiązek niezwłocznie odebrać dziecko ze szkoły i poinformować dyrektora szkoły o stanie zdrowia dziecka.

 

15. Zalecaną formą kontaktu z rodzicami/opiekunami prawnymi jest kontakt elektroniczny tzn. mailowy, telefoniczny, komunikatory internetowe.