Procedura bezpieczeństwa i postępowania COVID-19

 

Procedura bezpieczeństwa dotycząca zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 wśród uczniów, ich rodziców i pracowników Publicznej Szkoły Podstawowej                w Starym Korczynie trakcie prowadzonych zajęć

 

 

 

 1. PODSTAWA PRAWNA:

 

 1. Ustawa z dnia 02 marca 2020 r.o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.poz. 374, z póź. zm.);
 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z póż. zm.);
 3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 697 z póź. zm.);
 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. Z 2003 r. poz. 69 z póź. zm);
 5. Wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia z dnia 29 kwietnia 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego;
 6. Wytyczne przeciwepidemiologiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 04 maja 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych formach wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat wydane na podstawie art.8a ust.5 pkt.2 ustawy z nia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374 i 567).

 

§1

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

Celem niniejszej procedury jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem SARS – CoV-2, wywołującym chorobę COVID-19, wśród dzieci oraz pracowników Publicznej Szkoły Podstawowej w Starym Korczynie przebywających na terenie szkoły.

 

 

 

 

 

 §2

 

Podstawowe cele wdrażanych procedur

 

 1. Zapewnienie bezpiecznych warunków dzieciom przebywającym w placówce.
 2. Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy wszystkim pracownikom Publicznej Szkoły Podstawowej w Starym Korczynie.
 3. Uniknięcie zakażenia pracowników i dzieci przez osoby z zewnątrz - rodzice, goście.
 4. Informowanie pracowników, rodziców i opiekunów o szczególnych zasadach funkcjonowania placówki w trakcie epidemii Covid-19.

 

  §3

 

Zakres i okres obowiązywania procedury

 

Procedura obejmuje i reguluje działania dyrektora, nauczycieli, pracowników Publicznej Szkoły Podstawowej w Starym Korczynie oraz innych osób przebywających na terenie szkoły przez okres obowiązywania stanu epidemii COVID-19 w Polsce lub do odwołania.

 

  §4

 

Zadania rodziców/opiekunów prawnych

 

 1. W celu zapewnienia dziecku odpowiedniej opieki podczas pobytu w placówce, należy przekazać dyrektorowi lub nauczycielowi istotne informacje o stanie jego zdrowia.
 2. Zaopatrzenie dziecka, w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i ze szkoły. Na terenie placówki nie obowiązują maseczki. Każdy rodzic/opiekun zabezpiecza indywidualną ochronę – maseczkę po przybyciu dziecka do placówki.
 3. Przyprowadzanie do placówki dziecka zdrowego - bez objawów chorobowych. Nie należy posyłać dziecka do szkoły, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy domownicy muszą pozostać w domu i stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
 4.  Rodzice zobowiązani są zapoznać się z zasadami obowiązującymi w szkole w czasie trwania epidemii COVID-19.
 5. Wyjaśnianie dziecku zasadności powstrzymania się od przynoszenia do i ze szkoły wszelkich przedmiotów, w tym zabawek.
 6. Regularne przypominanie dziecku o podstawowych zasadach higieny (unikanie dotykania oczu, nosa i ust, częste mycie rąk wodą z mydłem , niepodawanie ręki na powitanie).

 

§5

 

Organizacja opieki w szkole

 

 1. Jedna grupa dzieci przebywa w wyznaczonej i stałej sali.
 2. W sali, w której przebywa grupa zostają usunięte przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie uprać lub dezynfekować (np. pluszowe zabawki).
 3. Wykorzystywane podczas zajęć przybory sportowe (piłki, skakanki czy obręcze itp.) są dokładnie czyszczone i/ lub dezynfekowane.
 4. Uczeń musi posiadać własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia lub w tornistrze; uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
 5. Dziecko nie powinno zabierać ze sobą do placówki i z placówki niepotrzebnych przedmiotów lub zabawek.
 6. Sala, w której odbywają się zajęcia są wietrzone co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a także w sytuacjach koniecznych.
 7. Opiekunowie powinni zachowywać dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni placówki, wynoszący min. 1,5 m.
 8. Jeśli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby będzie izolowane w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób i niezwłocznie zostaną powiadomieni rodzie/opiekunowie w celu pilnego odebrania dziecka z placówki.
 9. Dzieci podczas pobytu w szkole będą znaczną część czasu przebywały na świeżym powietrzu na terenie szkoły, przy zachowaniu możliwie maksymalnej odległości.
 10. Sprzęt na placu zabaw będzie na bieżąco dezynfekowany.
 11. Nie będą organizowane żadne wyjścia poza teren szkoły.

 

  §6

 

Przyprowadzanie i odbieranie dzieci

 

1.    Do szkoły może uczęszczać wyłącznie zdrowy uczeń, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. W przypadku wątpliwości możliwe jest dokonanie pomiaru temperatury przy pomocy termometru bezdotykowego (w celu dokonania pomiaru temperatury ciała ucznia należy uzyskać zgodę rodziców lub opiekunów, jednak w przypadku niewyrażenia takiej zgody szkoła zastrzega sobie możliwość nieprzyjęcia ucznia na zajęcia).

 

2.     W przypadku, gdy istnieje podejrzenie, że uczeń nie jest zdrowy, nauczyciel informuje dyrektora, który podejmuje ostateczną decyzję w sprawie przyjęcia ucznia na zajęcia w danym dniu.

 

3.     Dziecko do szkoły mogą przyprowadzać i odbierać tylko osoby zdrowe.

 

4.     Do szkoły uczniowie przychodzą (są przyprowadzani) nie wcześniej niż 10 minut przed rozpoczęciem zajęć( za wyjątkiem uczniów dojeżdżających).

 

5.    Po wejściu do placówki osoba przyprowadzająca bądź odbierająca powinna zachować wszelkie środki ostrożności, zdezynfekować ręce, posiadać osłonę ust i nosa.

 

6.    Wejście do szkoły dla uczniów odbywa się wejściem na wprost szatni. Uczniowie wchodzą do szkoły z zachowaniem dystansu społecznego. Każdy uczeń wchodząc do budynku dezynfekuje ręce.

 

7.     Rodzice przyprowadzający i odbierający dzieci ze szkoły mogą przebywać tylko i wyłącznie w części wspólnej (przedsionek wejścia głównego), zachowując dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły oraz innych uczniów i ich rodziców wynoszący min. 2 metry, z zachowaniem zasad – 1 rodzic z dzieckiem/dziećmi lub w odstępnie od kolejnego rodzica z dzieckiem /dziećmi 2 m, należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (osłona ust i nosa i dezynfekcja rąk).

 

8.    Rodziców zobowiązuje się o przekazanie powyższych zasad wszystkim osobom, które będą przyprowadzać dziecko oraz osobom upoważnionym do odbioru dziecka ze szkoły.

 

 §7

 

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni

 

 1. Przed wejściem do budynku należy umożliwić skorzystanie z płynu dezynfekującego do rąk oraz zamieścić informację o obowiązkowym dezynfekowaniu rąk przez osoby dorosłe, wchodzące do podmiotu.
 2. Należy dopilnować, aby rodzice/opiekunowie dezynfekowali dłonie przy wejściu, zakładali rękawiczki ochronne oraz zakrywali usta i nos.
 3. Nauczyciele, co najmniej raz, dziennie przypominają dzieciom o konieczności zachowania higieny, w tym o częstym i regularnym myciu rąk - zwłaszcza po skorzystaniu z toalety, przed jedzeniem oraz po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu. W tym celu przeprowadzają pokaz mycia rąk. Należy również zwracać dzieciom uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.
 4. Rekomenduje się monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych - poręczy, klamek, powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatury, włączników
 5. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów tak, aby dzieci nie były narażone na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
 6. Nauczyciele opiekujący się dziećmi i pozostali pracownicy powinni być zaopatrzeni
  w indywidualne środki ochrony osobistej - jednorazowe rękawiczki, maseczki na usta i nos.
 7. Zaleca się wywieszenie w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych plakatów z zasadami prawidłowego mycia rąk a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rak - instrukcje.
 8. Należy zapewnić bieżącą dezynfekcję toalet.

 

  §8

 

Przygotowywanie i wydawanie posiłków

 

 1. Przy organizacji żywienia (stołówka,) w szkole, obok warunków higienicznych wymaganych przepisami prawa, odnoszących się do funkcjonowania żywienia zbiorowego, dodatkowo wprowadza się zasady szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia epidemiologicznego pracowników.
 2. Korzystanie z posiłków odbywać się będzie w stołówce szkolnej z zachowaniem obowiązującego dystansu społecznego,
 3. Posiłki wydaje pracownik obsługi.
 4. Osoba odpowiedzialna za podawanie dzieciom posiłków obowiązana jest do przeprowadzenia uprzedniej dezynfekcji powierzchni, na której spożywany jest posiłek.
 5. Po każdym posiłku blaty, stoły i poręcza krzeseł są dezynfekowane przez personel sprzątający.

 

 §9

 

Procedura postępowania na wypadek zakażenia koronawirusem lub zachorowania
na COVID-19 pracownika placówki

 

 1. Pracownicy szkoły powinni zostać poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy, pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno- epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.
 2. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie odsunąć go od pracy. Powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.
 3. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.) oraz zastosować się do indywidualnych zaleceń wydanych przez inspektorat sanitarny.
 4. Pracownik z podejrzeniem zachorowania, o ile jej/jego stan zdrowia na to pozwoli, będzie przebywać w wyznaczonym pomieszczeniu sam do czasu przybycia odpowiednich służb.
 5. Zalecane jest ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części budynku, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie.
 6. Należy przeprowadzić dokładną dezynfekcję całej placówki z zachowaniem szczególnych środków ostrożności i zabezpieczenia pracowników w postaci jednorazowych maseczek, rękawiczek, fartuchów z długim rękawem i płynów do dezynfekcji.

 

§10

 

Podejrzenie wystąpienia objawów u dziecka

 

 1. W przypadku dziecka przejawiającego wystąpienie objawów choroby COVID-19, nauczyciel powinien zapewnić mu niezbędną opiekę, przy zastosowaniu środków ochrony osobistej, a także odizolować dziecko od reszty oddziału i pracowników szkoły.
 2. O wystąpieniu u dziecka objawów chorobowych należy niezwłocznie powiadomić dyrektora oraz rodziców lub prawnych opiekunów dziecka w celu ustalenia dalszego sposobu postępowania.
 3. W nagłych przypadkach, w razie złego stanu zdrowia dziecka, nauczyciel sprawujący opiekę nad dzieckiem powinien niezwłocznie powiadomić służby medyczne, informując jednocześnie o podejrzeniu wystąpienia u dziecka choroby COVID-19.
 4. W przypadku odbioru przez rodziców lub opiekunów prawnych odizolowanego uprzednio dziecka należy upewnić się, że nie będzie miało ono kontaktu z innymi dziećmi, pracownikami szkoły lub osobami trzecimi znajdującymi się na terenie szkoły.

 

§11

 

Pozostałe regulacje

 

 1. Na tablicy informacyjnej znajdują się aktualne numery telefonów do: organu prowadzącego, kuratora oświaty, stacji sanitamo-epidemiologicznej oraz służb medycznych.
 2. Z treścią niniejszej procedury zaznajamia się pracowników Publicznej Szkoły Podstawowej w Starym Korczynie oraz rodziców i opiekunów prawnych dzieci uczęszczających do placówki.
 3. Procedurę należy udostępnić do zapoznania rodzicom i opiekunom uczęszczających do placówki dzieci, na stronie internetowej szkoły oraz na tablicy ogłoszeń.