Biblioteka

Biblioteka Publicznej Szkoły Podstawowej

w Starym Korczynie

 

Kto czyta, ten żyje podwójnie.

                                            U. Eco

                                                         

 

Nasza biblioteka to miejsce tętniące życiem. Spotykają się tu uczniowie klas I – VIII, aby wypożyczyć książkę, poczytać czasopisma, porozmawiać i odpocząć.

Czytelnicy chętnie biorą udział w proponowanych przez bibliotekę konkursach, spotkaniach z ciekawymi ludźmi, imprezach czytelniczych i zajęciach bibliotecznych.

Godziny otwarcia biblioteki

2019/2020

Poniedziałek - 11:50 - 12:35

Środa - 9:55 - 10:40

 

Do korzystania ze zbiorów biblioteki zapraszamy również rodziców.

 

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W STARYM KORCZYNIE


Celem działalności biblioteki jest:

1.    wypożyczanie książek, czasopism, materiałów dydaktycznych,

2.    gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie informacji czyli pełnienie roli szkolnego centrum informacji,

3.    prowadzenie zajęć bibliotecznych.

I. Postanowienia ogólne

a. Z biblioteki szkolnej mogą korzystać wszyscy uczniowie, nauczyciele, inni pracownicy szkoły oraz rodzice.
b. Czytelnicy mają prawo do bezpłatnego korzystania ze zbiorów bibliotecznych.
c. Biblioteka udostępnia swoje zbiory w czasie zajęć dydaktycznych zgodnie z organizacją roku szkolnego.
d. Czytelnik odpowiada materialnie za wypożyczone przez siebie książki.
e. W bibliotece należy zachować ciszę i porządek.
f. Uczniom biorącym systematyczny udział w pracach biblioteki mogą być przyznane nagrody na koniec roku szkolnego.

g. Uczniowi/uczniom, którzy przeczytają najwięcej pozycji mogą być przyznane nagrody na koniec roku szkolnego.

II. Regulamin wypożyczalni

a. Czytelnik może wypożyczać książki wyłącznie na swoje nazwisko.
b. Jednorazowo można wypożyczać 3 książki :
    -lektury na okres 2 tygodni
   -pozostałe książki na okres 1 miesiąca
W uzasadnionych przypadkach bibliotekarz może ograniczyć lub zwiększyć liczbę wypożyczonych książek z podaniem terminu ich zwrotu.
c. Jeżeli czytelnik nie przeczytał książki, a wypożyczalnia nie ma na nią nowych zamówień można przynieść książkę i prosić o sprolongowanie terminu zwrotu.

d. Uczeń przygotowujący się do konkursów, ma prawo do wypożyczenia większej ilości książek jednorazowo.
e. Czytelnik może zarezerwować potrzebną mu pozycję.
f. Korzystający z biblioteki zobowiązani są do dbałości o wypożyczone książki.
g. Wobec czytelników przetrzymujących książki stosuje się wstrzymanie wypożyczeń aż do momentu zwrócenia zaległych pozycji.
h. W przypadkach zniszczenia lub zagubienia książki czytelnik musi zwrócić taką samą pozycję albo inną wskazaną przez bibliotekarza.
i. Wszystkie wypożyczone książki powinny być zwrócone 2 tygodnie przed końcem roku szkolnego.

III. Regulamin czytelni

a. Przed wejściem do czytelni należy pozostawić w wyznaczonym na to miejscu teczki, książki i okrycia wierzchnie.
b. W czytelni można korzystać ze wszystkich zbiorów tj. z księgozbioru podręcznego, czasopism i zbiorów wypożyczalni.
c. Z księgozbioru podręcznego i czasopism można korzystać tylko na miejscu, nie wynosząc ich poza czytelnię.
d. Czytelnik ma wolny dostęp do czasopism. Z księgozbioru podręcznego korzysta za pośrednictwem bibliotekarza.
e. Przed opuszczeniem czytelni należy zwrócić czytane książki bibliotekarzowi.
f. W czytelni obowiązuje cisza.
g. Czytelnia jest nieczynna w czasie prowadzonych w niej zajęć dydaktycznych.

 

 

 

W naszej bibliotece jesteśmy kreatywni.